Phiên bản mới nhất 2.1

Máy chủ:

  • Cập nhật kernel Ubuntu mới nhất
  • Hỗ trợ fail-over, auto-balancing cho phòng máy nhiều máy chủ
  • Nâng cấp tính năng cache trên máy chủ: cache RAM ảnh đĩa, cache ổ game qua 2 lớp RAM và SSD
  • Cải thiện tốc độ đọc / ghi ổ game
  • Thông tin đọc / ghi, tốc độ truyền tải ảnh đĩa giữa máy chủ - máy trạm

Máy trạm:

  • Tích hợp công cụ dùng RAM máy trạm làm ổ ảo, giúp giảm lưu lượng truyền tải giữa máy chủ - máy trạm
  • Đơn giản hóa các bước tạo ảnh đĩa

Xem thêm: Nâng cấp ảnh đĩa từ 2.0 lên 2.1

CSMBoot 2.1

Tải về

Tài liệu hướng dẫn sử dụng CSMBoot. Tải ngay tại đây!

Các phiên bản khác

Gửi yêu cầu cho đội đặc nhiệm cài đặt csm boot